set

set
{set}
I. 1. поставям, слагам, турям, намествам, настанявам, нареждам
to SET foot стъпвам (някъде)
to be SET разположен съм, намирам се (in)
to SET the stage театр. нареждам декорите
to SET the scene описвам какво става (някъде)
the scene is now SET for положението e назряло за
2. садя, насаждам, посаждам
3. насаждам (квачка на яйца), слагам (яйца) в инкубатор
4. оставям (тесто, вино) да втаса/ферментира
5. обръщам (се), насочвам (се), навеждам, тека, движа се (в дадена посока)
the current SETs strongly течението се усилва
the current SETs eastward течението e към изток
opinion is SETting against it общественото мнение e против
the wind SETs from the west вятърът духа откъм запад
6. поставям, слагам, нагласявам, курдисвам, навивам (часовник)
to SET the alarmclock for/at 6 o'clock навивам будилника за 6 часа
to SET the hands of the clock to/at twelve нагласявам стрелките на часовника на 12
to SET a door ajar открехвам врата
to SET a watch слагам/поставям стража/часови
7. закрепявам, прикрепявам, поставям, монтирам (скъпоценен камък и пр.), инкрустирам, украсявам
осейвам (with)
sky SET with stars небе, осеяно със звезди
field SET with daisies поле, осеяно с маргаритки
8. намествам (счупена кост и пр.), зараствам (за кост)
9. слагам (име, подпис, печат), удрям (печат)
10. точа, наточвам, остря, наострям, правя чапраз (на трион)
to SET the edge of a razor наточвам/наострям бръснач
11. определям, фиксирам (място, време, цена, правила и пр.), уговарям, назначавам, поставям (рекорд)
12. докарвам до някакво състояние
to SET in order подреждам
to SET free освобождавам
to SET on end изправям (предмет)
to SET on fire, to SET fire to подпалвам
13. карам (да с pres р)
to SET someone thinking накарвам някого да се замисли
to SET the dogs barking разлайвам кучетата
to SET laughing разсмивам
to SET going задвижвам
14. възлагам (работа), (за) давам (урок, задача) (to на), определям (тема за изпит, материал за изучаване)
to SET the papers for an examination приготвям/давам темите за изпит
to SET someone to do something възлагам някому да направи нещо
15. втвърдявам (се), сгъстявам (се), съсирвам (се), свивам, стискам
his face SET лицето му доби твърд/решителен вид, лицето му се вкамени
his eyes SET очите му се изцъклиха
to SET one's teeth стискам зъби (и прен.), твърдо решавам
he SET his jaws in determination стисна решително челюсти
16. връзвам (плод), завързвам
17. правя водна ондулация (на), ондулирам
18. залязвам, захождам
his star has/is SET прен. звездата му залезе, славата му премина
19. печ. набирам (и с up)
to SET out/wide правя разредка
20. стоя (добре), лежа, падам (за дреха)
21. ценя, държа на
to SET a great deal by много държа на
to SET a high value on много държа на/ценя
to SET much/little (store) by/on ценя/не ценя, държа/не държа на
22. лов. правя стойка, заставам неподвижно (за куче при откриване на дивеч)
23. заставам срещу партнъора си (при танц)
24. пиша музика към/за (и to SET to music), аранжирам
25. бридж вкарвам (противника си)
set about заемам се/залавям се енергично с, пристъпвам към (и с ger)
карaм (някого) да започне да върши нещо
II. 1. неподвижен, прен. мъртъв, безжизнен, оцъклен, замръзнал (за поглед, усмивка)
2. определен, установен, уговорен, уречен, традиционен, предписан
SET book задължителна книга (за изпит и пр.)
SET phrase установен израз, прен. клише
of SET purpose умишлено, преднамерено, с цел
3. съставен/написан предварително (за реч)
4. твърд, нeпoкoлeбим, упорит
5. изцяло погълнат/предаден (on от, на)
6. твърдо решен (on, upon, и с ger)
7. готов
предразположен, склонен (to)
SET fair хубаво време (без промени)
SET scene сцена с подредени декори
III. 1. комплект, серия, ред, поредица, гарнитура (мебели), сервиз
SET of teeth горни и долни зъби, изкуствени зъби, зъбна протеза
toilet/dressingtable SET тоалетни принадлежности
dining-room SET трапезария (мебели)
SET of novels by Dickens поредица романи от Дикенс
2. група, компания, кръг, клика, котерия, банда
literary SET литературни кръгове
3. луковица/издънка за засаждане
4. поет. залез
5. насока (и прен.), посока, направление, тенденция, наклонност
псих. предразположение (to към)
the SET of his mind is towards склонен e към
6. конфигурация, очертания, линия, устройство, линия (на дреха), стойка, поза, положение
the SET of one's head начинът, по който си държа главата
7. (водна) ондулация, фризура
8. серия от фигури (при танц)
9. последна мазилка, втвърдяване (на цимент и пр.)
10. тех. остатъчна деформация
11. театр. декори (за дадена сцена), кино и място, където се снима, снимачна площадка
12. апарат, прибор, радиоапарат, радиоприемник
13. тенис сет, сп. тур
14. дупка на язовец
15. гранитно паве
16. яйца в полог, пилило
17. лов. стойка на куче (при намиране, посочване на дивеч)
18. печ. ширина на буква в шрифт, разстояние между букви
19. редица музикални/джазови изпълнения (следвани от пауза)
20. футб. нападателна формация
21. мат. множество
* * *
{set} v (set) 1. поставям, слагам, турям; намествам, настанявам, (2) {set} а 1. неподвижен; прен. мъртъв, безжизнен; оцъклен; замр{3} {set} n 1. комплект; серия, ред, поредица; гарнитура (мебели)
* * *
съвкупност; сверявам; сбор; слагам; поредица; поставям; камарила; намествам; набор;
* * *
1. (водна) ондулация, фризура 2. 1 апарат, прибор, радиоапарат, радиоприемник 3. 1 връзвам (плод), завързвам 4. 1 втвърдявам (се), сгъстявам (се), съсирвам (се), свивам, стискам 5. 1 възлагам (работа), (за) давам (урок, задача) (to на), определям (тема за изпит, материал за изучаване) 6. 1 гранитно паве 7. 1 докарвам до някакво състояние 8. 1 дупка на язовец 9. 1 залязвам, захождам 10. 1 карам (да с pres р) 11. 1 лов. стойка на куче (при намиране, посочване на дивеч) 12. 1 определям, фиксирам (място, време, цена, правила и пр.), уговарям, назначавам, поставям (рекорд) 13. 1 печ. набирам (и с up) 14. 1 печ. ширина на буква в шрифт, разстояние между букви 15. 1 правя водна ондулация (на), ондулирам 16. 1 редица музикални/джазови изпълнения (следвани от пауза) 17. 1 театр. декори (за дадена сцена), кино и място, където се снима, снимачна площадка 18. 1 тенис сет, сп. тур 19. 1 яйца в полог, пилило 20. 2 бридж вкарвам (противника си) 21. 2 заставам срещу партнъора си (при танц) 22. 2 лов. правя стойка, заставам неподвижно (за куче при откриване на дивеч) 23. 2 мат. множество 24. 2 пиша музика към/за (и to set to music), аранжирам 25. 2 ценя, държа на 26. 20. стоя (добре), лежа, падам (за дреха) 27. 20. футб. нападателна формация 28. dining-room set трапезария (мебели) 29. field set with daisies поле, осеяно с маргаритки 30. he set his jaws in determination стисна решително челюсти 31. his eyes set очите му се изцъклиха 32. his face set лицето му доби твърд/решителен вид, лицето му се вкамени 33. his star has/is set прен. звездата му залезе, славата му премина 34. i. поставям, слагам, турям, намествам, настанявам, нареждам 35. ii. неподвижен, прен. мъртъв, безжизнен, оцъклен, замръзнал (за поглед, усмивка) 36. iii. комплект, серия, ред, поредица, гарнитура (мебели), сервиз 37. literary set литературни кръгове 38. of set purpose умишлено, преднамерено, с цел 39. opinion is setting against it общественото мнение e против 40. set about заемам се/залавям се енергично с, пристъпвам към (и с ger) 41. set book задължителна книга (за изпит и пр.) 42. set fair хубаво време (без промени) 43. set of novels by dickens поредица романи от Дикенс 44. set of teeth горни и долни зъби, изкуствени зъби, зъбна протеза 45. set phrase установен израз, прен. клише 46. set scene сцена с подредени декори 47. sky set with stars небе, осеяно със звезди 48. the current sets eastward течението e към изток 49. the current sets strongly течението се усилва 50. the scene is now set for положението e назряло за 51. the set of his mind is towards склонен e към 52. the set of one's head начинът, по който си държа главата 53. the wind sets from the west вятърът духа откъм запад 54. to be set разположен съм, намирам се (in) 55. to set a door ajar открехвам врата 56. to set a great deal by много държа на 57. to set a high value on много държа на/ценя 58. to set a watch слагам/поставям стража/часови 59. to set foot стъпвам (някъде) 60. to set free освобождавам 61. to set going задвижвам 62. to set in order подреждам 63. to set laughing разсмивам 64. to set much/little (store) by/on ценя/не ценя, държа/не държа на 65. to set on end изправям (предмет) 66. to set on fire, to set fire to подпалвам 67. to set one's teeth стискам зъби (и прен.), твърдо решавам 68. to set out/wide правя разредка 69. to set someone thinking накарвам някого да се замисли 70. to set someone to do something възлагам някому да направи нещо 71. to set the alarmclock for/at 6 o'clock навивам будилника за 6 часа 72. to set the dogs barking разлайвам кучетата 73. to set the edge of a razor наточвам/наострям бръснач 74. to set the hands of the clock to/at twelve нагласявам стрелките на часовника на 12 75. to set the papers for an examination приготвям/давам темите за изпит 76. to set the scene описвам какво става (някъде) 77. to set the stage театр. нареждам декорите 78. toilet/dressingtable set тоалетни принадлежности 79. готов 80. група, компания, кръг, клика, котерия, банда 81. закрепявам, прикрепявам, поставям, монтирам (скъпоценен камък и пр.), инкрустирам, украсявам 82. изцяло погълнат/предаден (on от, на) 83. карaм (някого) да започне да върши нещо 84. конфигурация, очертания, линия, устройство, линия (на дреха), стойка, поза, положение 85. луковица/издънка за засаждане 86. намествам (счупена кост и пр.), зараствам (за кост) 87. насаждам (квачка на яйца), слагам (яйца) в инкубатор 88. насока (и прен.), посока, направление, тенденция, наклонност 89. обръщам (се), насочвам (се), навеждам, тека, движа се (в дадена посока) 90. определен, установен, уговорен, уречен, традиционен, предписан 91. осейвам (with) 92. оставям (тесто, вино) да втаса/ферментира 93. поет. залез 94. последна мазилка, втвърдяване (на цимент и пр.) 95. поставям, слагам, нагласявам, курдисвам, навивам (часовник) 96. предразположен, склонен (to) 97. псих. предразположение (to към) 98. садя, насаждам, посаждам 99. серия от фигури (при танц) 100. слагам (име, подпис, печат), удрям (печат) 101. съставен/написан предварително (за реч) 102. твърд, нeпoкoлeбим, упорит 103. твърдо решен (on, upon, и с ger) 104. тех. остатъчна деформация 105. точа, наточвам, остря, наострям, правя чапраз (на трион)
* * *
set [set] I. v (set) (-tt-) 1. поставям, слагам, турям, намествам, настанявам; to \set foot (on) стъпвам; to \set sail опъвам платната; отплувам; to \set the table слагам масата; to \set to zero нулирам; to \set on stake залагам на карта; to be \set разположен съм, уреден съм, настанен съм, намирам се; 2. поставям, слагам, нагласявам, натъкмявам, курдисвам; to \set the alarm(-clock) for (at, to) six o'clock слагам будилника на шест часа; to \set a watch to the correct time сверявам часовник; to \set a (мор. the) watch слагам стража; 3. привеждам в някакво състояние; to \set in motion привеждам в движение, пускам (машина); to \set in order подреждам; to \set o.'s house in order прен. уреждам работата си; правя преобразувания, реформирам; to \set at ease успокоявам, одобрявам; to \set at liberty освобождавам; to \set at rest успокоявам; уреждам (въпрос); to \set at variance скарвам; to \set on fire (to \set fire to) подпалвам; to \set the Thames on fire правя дупка в морето, учудвам света; to \set on foot организирам, слагам началото на; to \set a person on his feet прен. изправям някого на краката му; to \set free освобождавам; to \set right (to rights) оправям, изваждам от заблуждение; to \set straight оправям (нещо изкривено); to \set s.o. thinking карам някого да се замисли; to \set a dog barking разлайвам куче; 4. определям, фиксирам, уговарям, назначавам; to \set a price on слагам цена на; определям награда за главата на; 5. садя, насаждам, посаждам; насаждам (квачка върху яйца); to \set a bed with tulips насаждам леха с лалета; 6. навеждам, обръщам, насочвам; 7. осейвам, обсипвам (with); 8. намествам (счупена кост, изкълчена става); 9. слагам (име, подпис, печат), удрям (печат); 10. точа, наточвам, остря, наострям (бръснач, пила); 11. закрепвам, прикрепвам; поставям, монтирам (скъпоценен камък и пр.); to \set a stake in the ground забивам кол в земята; 12. възлагам (работа), давам (задача) (и с to); to \set a paper давам тема за изпит; to \set an example давам пример; 13. изразявам в; to \set to music пиша музика към; to \set to paper написвам, изразявам нещо в писмен вид (на хартия); 14. втвърдявам (се), сгъстявам (се), съсирвам (се); his face \set лицето му доби сериозно изражение; 15. печ. набирам, нареждам; 16. мор., ав. ориентирам се, определям положението си, насочвам се (по компас); 17. давам плод, завързвам; 18. залязвам, захождам; his star has (is) \set звездата му залезе; 19. движа се определена посока), насочвам се; opinion is \setting against it общественото мнение е срещу това; стоя добре; 20. заставам неподвижно, заставам, правя стойка, спирам се (за куче); 21. заставам срещу партньорите си (при танц - и to \set to partners); to \set eyes on виждам; II. adj 1. определен, установен, традиционен; предписан, уговорен, уречен; \set phrase установен (общоупотребяван) израз; \set prices твърди цени; \set purpose с цел (умисъл), преднамерено, умишлено; 2. съставен предварително (за реч); 3. неподвижен, мъртъв, безжизнен (за поглед, усмивка); 4. твърд, непоколебим (за мнение); to be dead \set твърдо решен съм; 5. готов, предразположен, склонен (to); III. n 1. положение, стойка, поза; 2. очертание, образ, строеж, устройство; 3. посока, направление (на течение, вятър); насока, тенденция, склонност; 4. изкривяване, изместване, извивка, завой, наклон, полегатост; 5. кройка, фасон; 6. поет. залез-слънце; at \set of sun по залез-слънце; заник; 7. пръчка (фиданка) за посаждане; 8. зелен плод; 9. стойка (на куче в присъствието на дивеч - и dead \set); to make a dead \set at прен. нападам, нахвърлям се върху; домогвам се до; 10. последният пласт мазилка на стена; 11. мин. дървени подпори в галерия; 12. печ. разстояние между набрани букви; 13. яйца в гнездо; люпило; 14. улягане, хлътване; IV. set n 1. комплект, набор, редица, серия; \set of teeth горните и долните зъби; изкуствени зъби; 2. сбор, група, компания; кръг, клика, котерия, банда, шайка; the jet \set елитът на обществото; the literary \set литературните кръгове, хората на перото; the racing \set хората, които не пропускат конно надбягване; the smart \set модният свят; 3. мат. множество; 4. театр. декор а определена сцена); кино снимачна площадка; 5. апарат, прибор, уред; a radio \set радиоприемник; а TV \set телевизор; 6. сет (в тениса).

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • set — set …   Dictionnaire des rimes

 • Set — (s[e^]t), v. t. [imp. & p. p. {Set}; p. pr. & vb. n. {Setting}.] [OE. setten, AS. setton; akin to OS. settian, OFries. setta, D. zetten, OHG. sezzen, G. setzen, Icel. setja, Sw. s[ a]tta, Dan. s?tte, Goth. satjan; causative from the root of E.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Set — (s[e^]t), v. t. [imp. & p. p. {Set}; p. pr. & vb. n. {Setting}.] [OE. setten, AS. setton; akin to OS. settian, OFries. setta, D. zetten, OHG. sezzen, G. setzen, Icel. setja, Sw. s[ a]tta, Dan. s?tte, Goth. satjan; causative from the root of E.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • set — /set/, v., set, setting, n., adj., interj. v.t. 1. to put (something or someone) in a particular place: to set a vase on a table. 2. to place in a particular position or posture: Set the baby on his feet. 3. to place in some relation to something …   Universalium

 • set — [ sɛt ] n. m. • 1893; mot anglais I ♦ Anglic. Manche d un match de tennis, de ping pong, de volley ball. Gagner le premier set. Partie de tennis en cinq sets. Balle de set, qui décide du gain du set. II ♦ Set ou set de table : ensemble des… …   Encyclopédie Universelle

 • set — Ⅰ. set [1] ► VERB (setting; past and past part. set) 1) put, lay, or stand in a specified place or position. 2) put, bring, or place into a specified state. 3) cause or instruct (someone) to do something. 4) give someone (a task) …   English terms dictionary

 • set — [set] vt. set, setting [ME setten < OE settan (akin to Ger setzen & Goth satjan < Gmc * satjan), caus. formation “to cause to sit” < base of SIT] 1. to place in a sitting position; cause to sit; seat 2. a) to cause (a fowl) to sit on… …   English World dictionary

 • set*/*/*/ — [set] (past tense and past participle set) verb I 1) [T] to put someone or something in a position, or to be in a particular place or position Tea s ready, he told them and set down the tray.[/ex] She set the baby on the floor to play.[/ex] 2)… …   Dictionary for writing and speaking English

 • Set — (s[e^]t), v. i. 1. To pass below the horizon; to go down; to decline; to sink out of sight; to come to an end. [1913 Webster] Ere the weary sun set in the west. Shak. [1913 Webster] Thus this century sets with little mirth, and the next is likely …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Set — has 464 separate definitions in the Oxford English Dictionary, the most of any English word; its full definition comprises 10,000 words making it the longest definition in the OED. Set may refer to:In mathematics and science:*Set (mathematics), a …   Wikipedia

 • Set! — jeu de société Trouverez vous les 4 sets ? (solution en bas de page) {{{licence}}} Auteur Marsha Falco Éditeur …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”